Forside Arrangementer Fotoalbum Udlejning
Lejevilkår
Kort Adresser

Hytten udlejes ikke til private formål

Henvendelse sker til udlejeren, som udarbejder lejekontrakt. Hele beløbet betales ved udsendelse af giroindbetalingskort 1 måned før lejemålets begyndelse. Depositum betales senest 14 dage efter modtagelsen af lejekontrakten.

Afbestilling: Mindre end 3 måneder før lejemålets begyndelse betyder betaling af 25 pct. af lejebeløbet, og mindre end 1 måned 50 pct. af lejebeløbet. Ved afbestilling efter indbetalt depositum tilfalder dette Port Arthur under alle omstændigheder som kompensation for tabt lejeindtægt.

Forbrugsafgifter og betaling for oprydning og rengøring vil blive modregnet i betalt depositum.

Kode til nøgleboksen oplyses af inspektøren inden lejemålets begyndelse. Ved afrejse lægges nøglen i nøgleboksen. Hvis nøgle bortkommer opkræves 500 kr.

Lejeren er erstatningspligtig for skader forvoldt på bygninger, lejrpladser, installationer mv.

Centerbygning og lejrområdet efterlades rengjort og opryddet. Der henvises i øvrigt til centerets ordensregler.
ORDENSREGLEMENT
FOR
SPEJDERCENTRET PORT ARTHUR

 1. Ved leje og brug af PORT ARTHUR indgår et medansvar for bygningers og terrænets beskyttelse.
 2. Områdets grænser må ikke overskrides uden tilladelse fra de pågældende naboer.
 3. Lånte bygninger efterlades ryddede og rengjorte.
 4. Hvis der er tilkøbt rengøring efterlades hytten fejet.
 5. Motortrafik skal minimeres og med max. 30 km/t. Parkering sker kun på de 2 etablerede P-pladser.
 6. Affald henlægges som anvist i de opstillede beholdere.
 7. Højst tilladte støjniveau ved skelgrænse er 35 dB.
 8. Båltænding sker under hensyn til terræn og brandfare.
 9. Gravede huller tilfyldes og rafter sættes på plads.
 10. Problemer eller skader anmeldes til Inspektør/Udlejer.
 11. Efterlad altid PORT ARTHUR i bedre stand end du modtog det - så vil du glæde dig til at komme igen.
Sidst opdateret 31. May 2014